PRINCE2 ® je registrovaná ochranná známka AXELOS Limited. Swirl logo™ je ochranná známka AXELOS Limited.

Projektové riadenie

Viac

Akreditované kurzy projektového riadenia PRINCE2® Foundation  + Practitioner

Kurzy manažérskych kompetencií: firemná etiketa a protokol, riešenie a prevencia konflitov, interkultúrna komunikácia a ďalšie.

Viac Viac

Odborná komunikácia

Kurzy anglického a ruského jazyka pre komerčnú sféru.

Odborné preklady obchodných a právnych dokumentov.


Odborné preklady

Viac

Manažérske kompetencie

Akreditované školenia riadenia projektov podľa metodiky PRINCE2®

Platobné podmienky

Po vyhodnotení textu na preklad a ďalších podmienok vám pošleme cenovú ponuku.

Cenovú ponuku nám môžete odsúhlasiť mailom alebo poštou formou objednávky. Originál objednávky  potvrdenej vaším podpisom (firmy prosíme aj o potvrdenie pečiatkou) nám vždy následne zašlete aj poštou. Ak ste objednávku poslali prostredníctvom vašej datovej schránky od Českej pošty, nemusíte už objednávku zasielať následne aj ako list.

Spôsob platby dohodneme individuálne podľa kontkrétnych podmienok.

Sankcie za oneskorené platby sa riadia Obchodným zákonníkom resp. príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a vo všeobecnosti sú účtované vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.

Reklamácie a výhrady voči kvalite našich služieb môžeme akceptovať, iba ak ich potvrdí tretia nezávislá a odborne spôsobilá osoba, ktorej výber uskutočníme na základe našej vzájomnej dohody, alebo ak ich sami uznáme za právoplatné. Ak by sa takto preukázali nedostatky v službách, ktoré sme dodali, potom ich odstránime na naše náklady.


Úvod

Naspäť

Cenník